Javascript Math modülü nedir

Javascriptte Math modülünün fonksiyonlarını ve değişkenlerini anlattım.

Javascript Math nedir

JS kullanırkan matematik işlemleri yapmak için Math modülünden faydalanırız.
Math’in içinde bir çok Pi sayısı gibi sabit sayı ve yardımcı methodlar bulunur.

Math içindeki sabit sayılar

Math modülünün içinde 8 adet sabit sayı var. Bunlar aşağıdaki tablodaki gibi

Değişken ismiAçıklaması
Math.EEuler sayısını döndürür ( 2,7…)
Math.PIPi sayısını döndürür (3,14…)
Math.SQRT22’nin karekökünün döndürür ( 1,4…)
Math.SQRT1_20.5’in karekökünü döndürür ( 0,7…)
Math.LN22’nin doğal logaritmasını döndürür (0,69…)
Math.LN1010’un doğal logaritmasını döndürür ( 2,3….)
Math.LOG2EEuler sayısının taban 2 logaritmasını döndürür (1,44…)
Math.LOG10EEuler sayısının taban 10 logaritmasını döndürür (0,44…)

Math içindeki methodlar

Math objesinin içinde bir çok yararlı method var. Aşağıda açıklamalarıyla beraber paylaştım

Math.abs() x’in mutlak değerini döndürür.

Math.acos() x’in ters kosinüsünü döndürür.

Math.acosh() x’in hiperbolik ters kosinüsünü döndürür.

Math.asin() x’in ters sinüsünü döndürür.

Math.asinh() Bir sayının hiperbolik ters sinüsünü döndürür.

Math.atan() x’in ters tanjantını döndürür.

Math.atan2() Argümanlarının bölümünün ters tanjantını döndürür.

Math.atanh() x’in hiperbolik ters tanjantını döndürür.

Math.cbrt() x’in küp kökünü döndürür.

Math.ceil() x’ten büyük veya eşit en küçük tamsayıyı döndürür.

Math.clz32() 32 bitlik tamsayının başındaki sıfır bitlerinin sayısını döndürür.

Math.cos() x’in kosinüsünü döndürür.

Math.cosh() x’in hiperbolik kosinüsünü döndürür.

Math.exp() x’in doğal logaritmasının taban e (2.718…) üssünü döndürür.

Math.expm1() exp(x) den 1 çıkararak sonucu döndürür.

Math.floor() x’ten küçük veya eşit en büyük tamsayıyı döndürür.

Math.fround() x’in en yakın tek hassasiyetli kayan nokta temsilini döndürür.

Math.hypot() Argümanların karelerinin toplamının karekökünü döndürür.

Math.imul() x ve y’nin 32 bitlik tamsayı çarpımının sonucunu döndürür.

Math.log() x’in doğal logaritmasını döndürür.

Math.log10() x’in 10 tabanlı logaritmasını döndürür.

Math.log1p() 1 + x için doğal logaritmayı döndürür.

Math.log2() x’in 2 tabanlı logaritmasını döndürür.

Math.max() Sıfır veya daha fazla sayının en büyüğünü döndürür.

Math.min() Sıfır veya daha fazla sayının en küçüğünü döndürür.

Math.pow() Taban x’i üs y (yani, xy) olarak döndürür.

Math.random() 0 ile 1 arasında yarı rastgele bir sayı döndürür.

Math.round() x’in en yakın tamsayıya yuvarlanmış değerini döndürür.

Math.sign() x’in işaretini döndürür, x pozitifse 1, negatifse -1, sıfırsa 0 döndürür.

Math.sin() x’in sinüsünü döndürür.

Math.sinh() x’in hiperbolik sinüsünü döndürür.

Math.sqrt() x’in pozitif karekökünü döndürür.

Math.tan() x’in tanjantını döndürür.

Math.tanh() x’in hiperbolik tanjantını döndürür.

Math.trunc() x’in tamsayı kısmını, kesirli haneleri çıkararak döndürür.

Kaynak : MDN Docs

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top